Publicacions sobre Geologia General

Armstrong, J. 1752. The History of the Island of Minorca. (Historia de la Isla de Menorca, versió castellana de la 2ª edició anglesa (1756) de Vidal J. i Sapiña S. Imp. Sintes, Maó. Reeditada al 1978 per Ed. Nura, Ciutadella, 249 pp.

Barón, A., Fornós, J.J., Gelabert, B., Obrador, A., Pomar, L., Ramos, E. i Sàbat, F. 2004. Baleares. A: Vera, J.A. (ed.), Geología de España. Soc. Geol. de España/IGME. Madrid, 450-464.

Baulies, J. 1961. Menorca: Notas geográficas. Imp. Allés, 117 pp.

Bourrouilh, R. 1968. Mapa geológico de la isla de Menorca. E. 1:50.000 y Cortes geológicos seriados de la isla de Menorca EH. 1:50.000 y EV. 1:25.000. Université de Paris ed. Inèdit.

Bourrouilh, R. 1970. Découverte d’Oligo-Miocène infèrieur continental à Minorque. Consequences paléogeographiques et tectoniques. C. R. Soc. Géol. France, 7: 247-248.

Bourrouilh, R. 1970. Le problème de Minorque et des Sierras de Levante de Majorque (Baléares). Ann. Soc. Geol. du Nord. Tom XC, 4: 363-380.

Bourrouilh, R. 1973. Stratigraphie, sediméntologie et tectonique de l’îlle de Minorque et du Nord-Est de Majorque (Baléares). La terminasion Nord-orientale des Cordillères Bétiques en Méditerranée occidentale. Trav. Lab. Géol. Méd. CNRS et Dep. Géol. Struct. Univ. Université de Paris ed., 822 pp.

Bourrouilh, R. 1983. Estratigrafía, sedimentología y tectónica de la isla de Menorca y del noreste de Mallorca. La terminación nororiental de las cordilleras béticas en el Mediterráneo occidental. Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. T. 99, 2 vol., 672 pp.

Bourrouilh, R. 2016. The Balearic Islands in the Alpine Orogeny. Boletín Geológico y Minero, 127 (2/3): 527-546.

Bourrouilh, R. i Colom, G. 1968. Sur l’âge du Miocène au Sud de Minorque. C. R. Soc. Géol. France, 5: 150-152.

Bourrouilh, R. i Rangheard, Y. 1970. Mapa geológico E. 1:200.000. Ibiza-Mahón. Inst. Geológico y Minero de España.

Carsi, A. 1929. Geología. Menorca: Un mapa. Revista de Menorca, 48-52.

Castaños, E. 1923. Nota relativa a los estudios de M. Paul Fallot en las islas Baleares. Revista de Menorca, 331-333.

Colom, G. 1947. Estudios sobre la sedimentación profunda de las Baleares des de el Lias superior al Cenomanense-Turonense. Imp. C. Bermejo, 147 pp.

Colom, G. 1950. Más allá de la prehistoria. Una geología elemental de las Baleares. Col. Cauce, Cons. Sup. de Inv. Científ. Madrid, 285 pp.

Colom, G. 1961. Sur l’existence d’un massif tyrrhénien à l’est de Minorque pendant le tertiaire et les possibilités d’un peuplement oriental de Minorque-Majorque. Coll. Intern. C. Nat. Rech. Scient, 19: 29-34.

Colom, G. 1974. Sobre la Extensión del Vindoboniense Marino en Menorca y los Sondeos de la Deep sea Drilling Project (USA). Sugerencias Respecto a una nueva interpretación de la biogeografía balear. Bol. Geol. y Min., t. LXXXV-VI: 664-677.

Colom, G. 1975. Nuevas nociones generales sobre la evolución paleogeográfica y poblamiento del Archipiélago Balear desde el Eoceno al Cuaternario. Rev. Balear, 38-39: 7-24.

Cuerda, J. 1975. Los Tiempos Cuaternarios en Baleares. Graf. Miramar. Palma de Mallorca, 305 pp.

Cuerda, J., Sacarés, J. i Mercadal, B. 1966. Nuevos yacimientos marinos del Pleistoceno superior de cala Santa Galdana (Menorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Baleares, 12: 101-105.

Darder, P. 1932. La paleografía de la Mediterrània occidentals segons les idees d’Emile Argand. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2, 38: 1-8.

De la Marmora, A. 1834. Observation géologiques sur les deux Iles Baléares, Majorque et Minorque. Memoire della Reale Accademia delle Scienze di torino, 38: 51-73.

Duque-Macías, J., Giménez, J. i Rodríguez A. 2017. La “Associació de Geolègs de les Illes Balears” (AGEIB) y el patrimonio geológico del archipiélago balear. A: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario A., Monge-Ganuzas M., Vegas J. i Rodríguez A. (eds.), Património geológico: gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 239 - 246.

Durán, J.J. (ed.). 2006. Illes d’Aigua: Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes Balears. Instituto Geológico y Minero de España, Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 256 pp.

Fallot, P. 1923. Le probleme de l’île de Minorque. Bull. Soc. Géol. France, 23: 3-44.

Fallot, P. 1932. Essai de définition des traits permanents de la paléogéographie secondaire dans la Mediterranée occidentale. Bull. Soc. Géol. France, 5: 553-552.

Fallot, P. 1932. La question de Minorque rapports stratigraphiques entre les iles Baleares et la zone subbetique. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2, 5: 39-40.

Ferrer, J. 1907. Notas geológicas: Relación entre las islas Baleares y las tierras que las rodean. Revista de Menorca, 193-197.

Fernández, M., Florit, J., Monjo M. i Obrador A. 1994. Catàleg de l’exposició “Pedres de Menorca”. Biblioteca Pública de Maó, 60 pp.

Fernández, M., Florit, J., Obrador, A., i Quintana, J. 2017. La colección geológica y paleontológica de Benito Mercadal Pons (1925-1999). A: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario, A., Monge-Ganuzas, M., Vegas, J., i Rodríguez, A. (eds.), Patrimonio geológico, gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. Cuadernos del Museo Geominero, 21: 39-44.

Fornós J.J. (Ed.). 1998. Aspectes geològics de les Balears. Univ. de les Illes Balears, 473 pp.

Fornós, J. Obrador, A. i Roselló, V. (eds.). 2004. Història Natural del Migjorn de Menorca. El medi físic i l’influx humà. Societat d’Història Natural de les Balears - Institut Menorquí d’Estudis - Fundació Sa Nostra, 378 pp.

Freeman, T. i Obrador, A. 1979. Paleosoils and coal in the distal part of the Spanish Buntsandstein (Menorca and Mallorca, Balearic Islands). Boll. Soc. Hist. Nat. Bal., 23: 47-50.

Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental S.L. 2016. Inventari de llocs d’interès geològic de la Reserva de Biosfera de Menorca. Consell Insular de Menorca-Agència Menorca Reserva de Biosfera. Informe inèdit, 271 pp.

Gómez, D. 1999. Informe geológico de la Cova des Mussol. A: Llull, V., Micó, R., Rihuerte, C. i Risch, R. (eds.). La cova des Càrritx i la cova des Mussol, 413-416.

Guillard, A. 1902. Las Baleares. Revista de Menorca, 4ª ep: 7-25.

Henningsen, D. 1984. The Upper Devonian conglomerates of Menorca (Balearic Islands, Mediterranean). N. JB. Geol. Paläont. Mh., 9: 539-548.

Hermite, H. 1878. Observations sur les îles Majorque et Minorque. Cr. Acad. Sci. 8: 89-93.

Hermite, H. 1879. Études géologiques sur les îles Baléares. Première Partie: Majorque et Minorque. F. Savy. Paris, 362 pp.

Hermite, H., Vidal, L. M. i Molina, E. 1888. Estudios geológicos de las islas Baleares: Mallorca y Menorca: Ibiza y Formentera. Imp. De Manuel Tello. 2 Toms.

Jurado, M.J. 1984. Aspectes paleoecològics de l’escull miocènic del Cap Negre (Menorca). Revista de Menorca, 75: 236-265.

Llompart, C., Obrador, A. i Rosell, J. 1979. Geologia de Menorca. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear, T. 1: 1-83.

Manera, J. 1930. Breve estudio geológico de la isla de Menorca: Constitución geológica de la isla de Menorca. Revista de Menorca, 40-53.

Marcet, J. 1945. La evolución paleogeogràfica del nordeste de España y de las Baleares. Mem. de la R. Acad. de Cienc. y Artes de Barcelona, V. 27, 9: 227-345.

Martínez, F. J., Dietsch, C., Aleinikoff, J., Cirés, J., Arboleya, M. L., Reche, J. i Gómez-Gras, D. 2016. Provenance, age, and tectonic evolution of Variscan flysch, southeastern France and northeastern Spain, based on zircon geochronology. Geological Society of America bulletin; 128, 5/6: 842-859.

Méndez, L. i Obrador, A. 1985. Guia didàctica de Geologia de Menorca. CEP Menorca, 65 pp.

Mercadal, B. 1962. Nota geológica y geográfica de San Luis. Revista de Menorca, 51-63.

Obrador, A. 1977. Bibliografía del Permo-Trias de las islas Baleares. Cuader. de Geología Iberica, 4: 669-672.

Obrador, A. 1979. Introducción geológica a la Historia de Menorca. A: Mascaró Pasarius J. (Ed.). Geografia e Historia de Menorca, 76 pp.

Obrador, A. 2010. Geologia i basses temporals. A: Fraga, P., Estaún, I. i Cardona, E. (eds.). Basses temporals mediterrànies. Life Basses: gestió i conservació a Menorca. Col·lecció recerca. Institut Menorquí d’Estudis, 15: 52-77.

Obrador, A. 2016. Propostes de gestió del patrimoni geològic de Menorca. A: Canals, A. i Carreras, D. (eds.), Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. Col·lecció Recerca. Consell Insular de Menorca - Agència Menorca Reserva de Biosfera; Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 22: 291-303.

Obrador, A. 2018. El marès y la pedra de sauló (calcarenitas) en la Menorca del siglo XIX. A: Duque-Macías, J. i Bernal, A.P. (eds.). XX Simposio sobre Enseñanza de Geología. Libro de Actas. Agència Menorca Reserva de Biosfera i Consell Insular de Menorca, 325-334.

Obrador, A., Rosell, J. i Mercadal, B. 1971. Geology of Menorca. A: Freeman,T. i R. Simancas eds. Tenth International Field Institute. Amer. Geol. Inst. Guidebook, 139-148.

Obrador, A. i Estrada, R. 1984. Les pedres parlen. Consell Insular de Menorca, 107 pp.

Palacio, J., Alameda, J.G. i Blas, J.L. 1988. Inventario nacional de puntos de interés geológico de la Isla de Menorca. Ministerio de Industria y Energía. Instituto Geológico y Minero de España. 159 pp.

Pomar, L. 1979. La evolución tecnosedimentaria de las Baleares: Análisis crítico. Acta Geol. Hisp., 14: 193-210.

Pomar, L. 1981. Hacia una nueva concepción geológica de las Baleares. Estudis Baleàrics, 1: 29-35.

Pomar, L., Obrador, A., Fornós, J. i Rodríguez-Perea, A. (eds.). 1983. El Terciario de las Baleares (Mallorca-Menorca). Guia de las excursiones. X Congreso Nacional de Sedimentología. 26 al 30 de Septiembre 1983. Institut d'Estudis Baleàrics, 255 pp.

Pons, G.X., Vicens, D. i Mir-Gual, M. 2017. Aproximación al inventario de yacimientos del Cuaternario en el litoral de Menorca (Illes Balears). A: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario, A., Monge-Ganuzas, M., Vegas, J. i Rodríguez, A. Patrimonio geológico, gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Cuadernos del Museu Geominero, 21, Instituto Geológico y Minero de España, 75-80.

Ramis, J. 1948. Aportaciones del Dr. Ramis y Ramis a la obra Descripción de las islas Pithiusas y Baleares del Dr. Vargas Ponce. Revista De Menorca, 123-145.

Riba, O. 1978. Menorca. Muntanya, 66-68.

Rodríguez Florit, A. 2016. Geologia de Menorca. Agència Menorca Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca, 34 pp.

Rodríguez, A. 2019. Reptes i perspectives de futur en la gestió i conservació del patrimoni geològic de Menorca. Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. Consell Insular de Menorca, 235-246.

Rodríguez, A. 2019. Localitats d’interès geològic a la reserva de biosfera de Menorca. Quaderns de la reserva de biosfera de Menorca, 17. Agència Menorca Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca, 60 pp.

Rodríguez, A., de Pablo, F., Marí, S., Solà, J., Juaneda, J. i Orfila, J.L. 2015. Valorización de la geodiversidad en el marco de la Reserva de la Biosfera de Menorca. A: Hilario, A., Mendia, M., Monge-Ganuzas, M., Fernández, E., Vegas, J. i Belmonte, A. (eds.), Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 18, 293-298.

Rodríguez, A., Gelabert, B. i de Pablo, F. (amb la col·laboració de Obrador, A. y Caritg, B.). 2017. Paisaje y Geología: un proyecto de geoconservación centrado en el geodiversidad insular. A: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario, M., Monge-Gamuzas, M., Vegas, J., i Rodríguez, A. (eds.). Patrimonio geológico, gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Cuadernos del Museo Geominero, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 21, 477-499.

Rodríguez, A., Pons, G.X. i de Pablo, F. (eds.). 2018. Guía de geología de Menorca. Itinerarios naturales y culturales. Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera, 6. Consell Insular de Menorca - Agència Menorca Reserva de Biosfera; Institut Menorquí d'Estudis, 248 pp.

Rodríguez, A. i De Pablo, F. 2018. Conservació i gestió de la geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. A: Pons, G.X., del Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears (UIB), 510-513.

Rodríguez A. i de Pablo, F. 2019. La gestión de la geodiversidad mediante su integración con otros elementos del patrimonio natural y cultural: aplicación a la reserva de biosfera de Menorca. A: Martín-González, E., Coello Bravo, J. J. i Vegas J. (eds.). El Patrimonio geológico: una nueva visión de la Tierra. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 129-134.

Roig, X. i Mata, R. 2014. Menorca: Camins i pedres, 199 pp.

Rosell, J. i Obrador, A. 1968. Génesis del puerto de Mahón. But. Casa de Menorca, 6-10.

Rosell, J. i Elízaga, E. 1989. Evolución tectosedimentaria del Paleozoico de la isla de Menorca. Bol. Geol. y Min., 100(2): 193-204.

Rosell, J., Gómez-Gras, D. i Elízaga, E. 1989. Mapa geológico de España, escala 1:25.000. Fulls núm. 618 (Cap Menorca y Ciutadella), 619 (Ses Coves Noves), 646 (Cala en Brut i Alaior) i 647 (Maó). Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid.

Rosell, J. i Llompart, C. 2002. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia pràctica. Impressió i relligat Dacs, Indústria Gràfica, S.A. Moncada i Reixac, 279 pp.

Roselló, V.M., Fornós J. i Gómez-Pujol, Ll. (Eds.). 2003. Introducción a la geografía física de Menorca. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 226 pp.

Salord, R. 1944. Geología de Menorca. Revista de Menorca, 42-45, 112-116 i 294-298.

Salord, R. 1955. Breve resumen de geología menorquina. Mon. menorquinas, 10, 19 pp.

Solé, L. 1964. El Cuaternario marino de la Baleares y sus relaciones con las costas mediterráneas de la Península Ibérica. Trad. de B. Mercadal. Revista de Menorca, 4: 227-237.

Stille, H. 1927. Zum Balearischen Problem. Abh. Ges. Wiss. Gottingen. Math-Phys. Kl, 12, 3.

Tessensohn, F. i Huch, M. 2017. Proposal for a self-guided geology-trail on Menorca. A: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario A., Monge-Ganuzas M., Vegas J. i Rodríguez A. (eds.), Património geológico: gestionando la parte abiótica del patrimonio natural. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 289 - 294.

Tessensohn, F. i Huch, M. 2019. Menorca. Wanderungen in die Erdgeschichte. Pfeil-Verlag. München, 232 pp.

 

 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera