Publicacions específiques sobre Geomorfologia

Acosta, J., Canals, M., Herranz, P., Serra, J., Sanz, J. L., Casas, A., Mateu, G., Calafat, A., Casamor, J. L., Catafau, E. y San Gil, C. 1992. Morfología y ambientes sedimentarios de la cabecera del cañón de Menorca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Acosta, J., Canals, M., Lopez-Martínez, J., Muñoz, A.,Herranz, P. Urgeles, R., Palomo, C. i Casamor, J.L. 2002. The Balearic Promontory geomorphology (western Mediterranean): morphostructure and active processes. Geomorphology, 49: 177-204.

Arnau, P., Laínez, N., Zubillaga, M. i Gómez, D. 2008. Les coves de Cala blanca (Ciutadella de Menorca). Endins, 32: 105-138.

Balaguer, P., Pons, G.X., Vicens, D. i Gràcia, F. 2018. Anàlisi cronològica de les construccions localitzades sobre les coves de Cala Blanca (Ciutadella, Menorca). Resultats preliminars. A: Pons, G.X., del Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears (UIB), 122-125.

Bourrouilh, R. 1963. Nota preliminar sobre la tectónica de la isla de Menorca (Baleares, España). Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, 71: 261-264.

Bourrouilh, R. 1964. Données Nouvelles sur l’evolution morphologique de l’île de Minorque depuis le Pliocène supèrieur. C. R. Acd. Sc. Paris, 258: 980-983.

Bourrouilh, R. 1966. Remarques sur la tectonique à Minorque (Baléares, Espagne). C. R. des seanc. de la Soc. Geolo. de France , 10: 391-393.

Bourrouilh, R. 1972. Coulissages de plus 700 km en Mediterranée occidentale: une tectonique de type Californien, precedent les serrages miocènes. C. R. Acd. Sc. Paris, 286: 1339-1342.

Bourrouilh, R. i Mauffret, A. 1975. Le socle immergé de Baleares (Espagne): Données nouvelles apportées par des prélévements sous-marins. Bull. Soc. Géol. France, (7) XVII(6): 1126-1130.

Bourrouilh, R. i Lys, M. 1977. Sédimentologie et micropaléontologie d'olistostromes et coulées boueuses du Carbonifère des zones internes bético-kabylo-rifaines (Méditerranée occidentale). Ann. Soc. Géol. d. Nord, 97: 87-94.

Bourrouilh, R. i Gorsline, D.S. 1979. Pre-Triassic fit and alpine tectonics of continental blocks in the western Mediterranean. Geol. Soc. of America Bull., 90: 1074-1083.

Bourrouilh, R. i Bourrouilh, B. 1979. Analyse spectrale et filtrage en eventail des cartes structurales de l’île de Minorque et de l’Est de Majorque (Baléares): Consequences tectóniques. C. R. Acd. Sc. Paris, 275: 1335-1338.

Colom, G. i Escandell, B. 1960-62. L´Évolution du Géosynclinal Baléare. Mém. h-Sér. Soc. Géol. Fr. "Livre à la Memoire de Paul Fallot", T. I:125-136.

Fallot, P. 1923. Esquisse morphologique des îles Baléares. Revista de Geogr. Alpine, V. 11, 4: 421-448.

Fallot, P. 1923. Reseña morfológica de la isla de Menorca. Revista de Menorca, 18: 333-339.

Fallot, P. 1925. Au sujet de la tectonique des Baléares. C. R. des seanc. de la Soc. Geolo. de France, V. XXV, 6: 78-89.

Fallot, P. 1933. L’enllaç de Menorca amb les cadenes alpines. Bull. de la Inst. cat. d’Hist. Nat., 33: 316-321.

Florit, J. 2000. Una teoria per la cova de sa Duna. Ull de sol, 118: 21-23. Alaior.

Florit, F. i Sauleau, L. 1995. Pedreres de marès. Líthica Menorca i “Sa Nostra” Obra Social i Cultural. Palma de Mallorca. 134 pp.

Fornós, J.J. 1999. Rebliment holocènic de la vall incisa de Santa Anna, Sud de Menorca (Mediterrània occidental). Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.P. Fumanal, 342-355.

Fornós, J.J., Barón, A. i Pons, G.X. 1996. Arrecifes de coral hermatípicos (Cladocora caespitosa) en el relleno holoceno de la zona de Es Grau (Menorca, Mediterraneo Occidental). Geogaceta, 20: 303-306.

Fornós, J.J., Fumanal, M.P., Pons, G.X., Barón, A., Fornés, A., Pardo, J.E., Rodríguez-Perea, A., Rosselló, V.M., Segura, F. i Servera, J. 1998. Rebliment holocènic a la vall incisa del barranc d’Algendar (Cala Galdana, sud de Menorca, Mediterrània Occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 41: 173-189.

Fomós, J.J., Gómez-Pujol, L., Rosselló, V., Segura, F., Pardo, J.E. i Van Strydonck, M. 2007. El mantell eólic de ses Arenes (Ciutadella de Menorca): dades preliminars i primeres datacions. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 50: 227-237.

Fourcade, E., Azéma, J., Chabrier, G., Chauve, P., Foucault, A. i Rangheard, Y. 1977. Liaisons paléogeographiques au Mésozoique entre les zones externes Bétiques, Baléares, Corso-Sardes et Alpines. Revista Geogr. Phys. Et de Geol. Dyn., 2 (4): 377-388.

García, J.M. 1985. Estudio geomorfológico del karst del migjorn menorquín. Tesi doctoral. Univ. Autònoma de Barcelona. (Inèdita).

Garriga-Sintes C., Martín-Prieto, J.Á., Roig-Munar, F.X. i Rodríguez-Perea A. 2017. Reactivation of the Tirant dune-beach system at the north of Minorca, associated with the lack of management and sand quarrying. Geo-Temas 17:167-170.

Gelabert, B., Fornós, J., Pardo, J., Rossello, V. i Segura, F. 2005. Structurally controlled drainage basin development in the south of Menorca (Western Mediterranean, Spain). Geomorphology, 65: 139-155.

Giménez, J., Gelabert, B. i Sàbat, F. 2007. El relieve de las Islas Baleares. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 15, 2: 175-184.

Ginés, J. i Ginés, A. 2005. Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les Illes Balears. Endins, 17: 85-102.

Ginés, J., Ginés, A., Fornós, J. Gràcia, F. i Merino, A. 2008. Noves observacions sobre l’espeleogènesi en el migjorn de Mallorca: els condicionants litològics en alguns grans sistemes subterranis litorals. Endins, 32: 49-80.

Gómez-Pujol, L., Roig-Munar, F.X., Fornós, J.J., Balaguer, P. i Mateu, J. 2013. Provenance related characteristics of beach sediments around the island of Menorca, Balearic Islands (western Mediterranean). Geo-Marine Letters, 33 (2-3): 195-208.

Gómez-Pujol, L. i Pons, G.X. (eds.). 2017. Geomorfología litoral de Menorca: dinámica, evolución y prácticas de gestión. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 25. Palma, 296 pp.

Gràcia, F., Fornós, J. i Clamor, B. 2007. Cavitats costaneres de les Balears generades a la zona de mescla, amb importants continuacions subaquàtiques. A: Pons, G.X. i Vicens, D. Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló. Mon. de la Soc. Hist. Nat. Balears, 14: 380 pp.

Gràcia, F., Ginard, A., Vicens., D. i Ginés, J. 2009. Recull de les cavitats de major recorregut i major fondària de les Balears. Endins, 33: 139-152.

Gràcia, F., Ginés, J., Pons, G.X., Ginard, A. i Vicens, D. (eds.). 2011. El carst: patrimoni natural de les Illes Balears (2011). Endins, 35, Mon. de la Soc. Hist. Nat. Balears, 17: 368 pp.

Gómez-Pujol, L., Roig-Munar, F.X., Fornós, J.J., Balaguer, P. i Mateu, J. 2013. Provenance-related characteristics of beach sediments around the island of Menorca, Balearic Islands (western Mediterranean). Geo-Mar Lett., 33: 195-208.

Gómez-Pujol, L. i Roig-Munar, F.X. 2013. Acumulaciones de grandes bloques en las crestas de los acantilados del sur de Menorca (Illes Balears): observaciones preliminares. Geo-Temas, 14: 71-74.

Hollister, J.S. 1935. Über die stellung der Balearen invariscichen und Alpinen orogen. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2-5, 47: 1-2.

Martín-Prieto, J.À., Pons, G.X., Rodríguez-Perea., A., Vilaplanaj, J.M., Gelabert, B. 2013. Les enquestes a pescadors com a instrument per a detectar processos erosius al litoral rocallós de Menorca (Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 56: 199-208.

Martín-Prieto, J.Á., Almaraz, A., Pons, G.X. i Carreras, D. 2018. Evolución histórica de la línea de costa de playas y calas de Menorca (Illes Balears): 1956-2015. A: Pons, G.X., del Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears (UIB), 41-44.

Mateos, R.M., Tsige, M. i Azañón, J.M. 2008. Deslizamientos en los materiales del Triásico inferior de Ferreries (Menorca). Geo-Temas, 10: 1437-1440.

Mateos, R.M., Durán, J.J. i Robledo, P.A. 2010. Las canteras de marés de la costa de Mallorca como patrimonio geológico. A: Florido, P. i Rábano, I. Una visión multidisciplinar del patrimonio geológico y minero. Serie: Cuadernos del Museo geominero, 12: 147-159.

Mauffret, A., 1969. Les dómes et les structures “anticlinales” de la Méditerranée occidentale au nord-est des Baléares. Rev. Inst. Franç. Petrole, 24: 953-960.

Mauffret, A., 1970, Structure des fonds marins autour des Baléares. Cah. Océanogr, 22: 33-42.

Mauffret, A., Fail, J.P., Montadert, L., Sancho, J. i Winnock, E. 1973. Northwestern Mediterranean sedimentary basin from seismic reflection profile. Am. Ass. Petrol. Geol. Bull., 57: 2245–2262.

Mauffret, A. 1979. Étude géodynamique de la marge des Îles de Baléares. Societé Géologique de France. Paris.

Mir, F. 1976. Les formes hipogees del Barranc d'Algendar (Menorca). Endins, 3: 27-39.

Mir, F. 1979. Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca. Endins 5-6: 19-28.

Mir, F. 1980. Aportació a l'estudi de na Patarrà. Endins 7: 63-67.

Mir-Gual, M. 2014. Anàlisi, caracterització i dinàmica de les formes erosives blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears). Departament de Ciències de la Terra, Univ. de les Illes Balears (UIB), 420 pp. Tesis doctoral inèdita.

Montoriol-Pous, J. i Assens-Caparrós, J. 1957. Estudio geomorfológico e hidrogeológico del karst de la península de s’Albufereta (Fornells, Menorca). Rass. Esp. Ital., 9 : 3-48.

Morey, M., Llorens L., Santiesteban E., Garcia C. i Guijarro J.A. 1988. Estudio integrado del “Barranc d’Algendar” de Menorca. Revista de Ciència (IEB), 2:83-96.

Nolan, H. 1895. Structure géologique d’ensemble de l’Archipel Baléar. Bull. Soc. Géol. France, 23: 76-91.

Nolan, H. 1897. Rasgos generales de la estructura geológica del archipiélago Balear. Bol. de la comis. del Mapa Geológico de España, 22: 101-120.

Obrador, A. 1968. Interpretación tectónica del puerto de Mahón. Fondo Cultural Caja Pens. Dip. Prov. Barcelona, 303-310.

Obrador, A. 1972. Significado de unos potholes modelados en el Mioceno menorquín. Acta Geol. Hispánica, 17: 161-163.

Obrador, A. i Mercadal, B. 1979. Geomorfologia de Menorca. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear. T. 1: 265-320.

Palomar, J. i Pardo, J.E. 2002. Análisis geomorfológico de áreas cársticas mediante Modelos Digitales de Terreno: el caso de los barrancos del Migjorn de Menorca. Inèdit.

Pardo, J.E. i Palomar, J. 2002. Metodología para la caracterización geomorfológica de los barrancos del sur de Menorca mediante perfiles transversales. X Congreso de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.

Pardo, J.E., Rodríguez-Perea, A., Fornós, J.J., García, F. i Cervera, T. 1997. Caracterización de los fondos de las calas y los barrancos menorquines mediante sondeos eléctricos. Dinámica Litoral Interior, Actas XV Congreso de Geógrafos Españoles, 1: 191-203.

Pons, L. (coord.). 2002. De pedra. Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Alaior. 203 pp.

Ponsetí, J. 1909. Expedición a los terrenos volcánicos de Ferragut. Revista de Menorca, 159-160.

Roca, E. 1992. L’estructura de la conca Catalano-Balear: paper de la compressió i de la distensió en la seva gènesi. Tesi doctoral. Univ. Barcelona.

Roig-Munar, F.X. 2007. Microerosión inducida por los usuarios de las playas. El caso de Menorca (islas Baleares). Investigaciones Geográficas, 43. 161-167.

Roig, F.X. 2011. Aplicació de criteris geomorfològics en la gestió dels sistemes litorals arenosos de les Illes Balears. Tesi doctoral. Univ. de les illes Balears.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A. i Fraga, P. 2007. Descripció del sistema dunar de Cala en Carbó (NW Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 50: 77-85.

Roig-Munar, F.X., Pons, G. X. Rodríguez-Perea, A. i Martín-Prieto, J.A. 2008. Cuantificación de la microerosión antrópica como factor significativo en playas arenosas y acantilados asociados (el caso de Menorca, I. Balears). Benavente, J. i Gracia, F. J. (ed.) Trabajos de Geomorfología en España, 2006-2008, 227-230.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Pons, G.X., Rodríguez-Perea, A. i Gelabert, B. 2008. Descripció del sistema dunar de sa Marina de s’Arena (Nord de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 51: 103-116.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Pons, G.X., Rodríguez-Perea, A. i Gelabert, B. 2008. Descripció del sistema dunar de l’arenal de Sant Jordi (cala en Calderer, Nord de Menorca), Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 51:117-130.

Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema platja-duna de dunar de Trebalúger i Sant Llorenç (S de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 52: 153-166.

Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema platja-duna de Cala Escorxada. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 52: 155-168.

Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.A., Pons, G.X. i Rodríguez Perea, A. 2009. Fixació i estabilització de sistemes dunars a les Illes Balears per processos de forestació: el cas de Menorca. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 52: 129-140.

Roig-Munar, F.X., Rodríguez-Perea, A., Martín-Prieto, J.A., Vilaplana, J.M., Gelabert, B. 2016. El uso de bloques de tormenta y de tsunami como materia prima en las islas Baleares. Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2): 79-88.

Rosselló, V., Fornòs, J.J., Fumanal, P., Pardo, J.E. i Rodríguez, A. 1997. Elementos morfogenéticos de calas y barrancos del Sur de Menorca. Dinámica litoral-interior. Actas XXV Congreso de Geógrafos Españoles, 1: 246-256.

Rosselló, V.M., Fornós, J.J., Gelabert, B., Giménez, J., Ginés, J., Pardo, J. i Segura, F. 2002. El papel del karst en el macromodelado litoral: el ejemplo de las calas de las Islas Baleares. A Carrasco, F., Durán, J.J. i Andreo, B. (eds.) Karst and Environment: 329-335. Fundación Cueva de Nerja.

Sainz-Amor, E. 1981. Los arenales costeros de la isla de Menorca. Acta Geol. Hispánica, 16: 207-210.

Sauleau, L. 1985. Pedreres i Trencadors. Col·lectiu Folklòric Ciutadella. Quaderns de Folklore, 22-23. 86 pp.

Segura, F.S. 2012. Cuando el mar invade las desembocaduras fluviales. Barrancos y calas, una relación necesaria pero no imprescindible. Mètode: Revista de difusión de la Investigación, 74: 44-49.

Segura, F. S., Pardo, J.E. i Servera, J. 1999. Tectònica i carst al Migjorn de Menorca: el Prat de Son Bou. A: Geoarqueologia i quaternari litoral. Memorial Mª Pilar Fumanal, 435-446. Universitat de València.

Segura, F. S., Pardo-Pascual, J., Rosselló, V. M., Fornós, J. J. i Gelabert, B. 2007. Morphometric indices as indicators of tectonic, fluvial and karst processes in calcareous drainage basins, south Menorca island, Spain. Earth Surface Process and Landforms, 32: 1.928-1.946.

Servera, J. 1997. Els sistemes dunars litorals de les Illes Balears. Tesi Doctoral (inédita). Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. 904 pp, Atlas 138 pp.

Solé-Sabaris, L. 1961. Oscilaciones del Mediterraneo español durante el Cuaternario. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Barcelona, 58 pp.

Solé-Sabaris, L. 1964. El Cuaternario Marino de las Baleares y sus relaciones con las costas mediterráneas de la Peninsula Ibérica (Parte relativa a Menorca). Trad. B. Mercadal. Rev. Menorca, IV: 227-237

Trias M. 1973. Sobre dos cavidades del Barranc d’AIgendar: Cova Murada y Cova de’n León. XIII Congreso Nacional de Arqueología: 365-376. Huelva.

Trias, M. i Ginés, J. 1989. Algunes noves cavitats de l’illa de Menorca. Endins, 14-15: 5-16.

Vergés, J. i Sàbat, F. 1999. Constraints on the Neogene Mediterranean kinematic evolution along a 1000 km transect from Iberia to Africa. Spec. Publ. Geol. Soc. London. 156, 109-120.


 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera